Zamów plandekę elity polskich przewoźników!

LICZBA PLANDEK OGRANICZONA!

ATRAKCYJNA CENA!

Dlaczego warto? 

 JAKOŚĆ

  • otrzymujesz 3 lata gwarancji
  • do produkcji plandeki użyto materiałów europejskich producentów
  • producent plandek posiada certyfikat TUV
  • cena zawiera kompletny osprzęt: klamry, haki, rolki, pasy, taśmy, linkę celną, uchwyty do przesuwania plandeki

 POMIAR I MONTAŻ

  • odbywa się w siedzibie Twojej firmy lub miejscu umówionym z producentem plandek

 LOGO TWOJEJ FIRMY

  • na plandece znajdzie się także logo lub nazwa Twojej firmy. Pokaż wszystkim, że należysz do Elity

REGULAMIN PROJEKTU "PLANDEKI POLISH CARRIER ELITE"

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 18.03.2015

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Regulamin "Plandeki POLISH CARRIER ELITE" (dalej: "Regulamin") określa zasady informowania i udziału Użytkowników TCC w Projekcie.

1.2 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) Pomysłodawcy – należy rozumieć organizatora Projektu - Logintrans spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4 (52-200 Wrocław 65), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000162430, NIP: 8942764658, REGON: 932920615;

b) Producencie – należy rozumieć wykonawcę Plandek - Rolplan Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczewie, adres: ul. Leśna 65, 62-540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000245106, NIP: 665-276-69-26;

c) Użytkownikach TCC – należy rozumieć Użytkowników Systemu Trans.eu, wyróżnionych znakiem jakości w transporcie – Trans.eu Certified Carrier (dalej: "Certyfikatem TCC"), nadanym przez Pomysłodawcę;

d) Projekcie – należy rozumieć współpracę Pomysłodawcy i Producenta skierowaną do Użytkowników TCC, która pozwala na nabycie przez nich nowych Plandek i Naklejek na wybrane spośród własnej floty pojazdy w preferencyjnych cenach, obniżonych ze względu na niższe koszty ich produkcji, uzyskane dzięki efektowi skali;

e) Plandekach – należy rozumieć nowe Plandeki, wykonane przez Producenta, na podstawie przygotowanego przez Pomysłodawcę i opracowanego przez Producenta projektu graficznego, obejmującego także przekazany przez Użytkownika logotyp jego przedsiębiorstwa, wyposażone w nowy Osprzęt;

f) Naklejkach – należy rozumieć naklejki, zamontowane przez Producenta na tylnych drzwiach pojazdu Użytkownika, które przedstawiają logotypy: PCE, TCC oraz opcjonalnie logotyp przedsiębiorstwa Użytkownika TCC;

g) Osprzęcie – należy rozumieć elementy stanowiące wyposażenie Plandek, tj. haki, linki, pasy, klamry, taśmy, rolki, oczka

h) Usłudze – należy rozumieć szereg działań Producenta, świadczonych przez niego na podstawie odrębnej umowy na rzecz Użytkownika, obejmujących w szczególności dokładny pomiar pojazdu, produkcję, dostawę oraz montaż Plandeki, a także oklejenie pojazdu Naklejkami, za które Użytkownik zapłaci umówioną z Producentem cenę;

i) Umowie indywidualnej – należy rozumieć odrębną umowę, zawieraną przez Użytkownika TCC i Producenta w celu realizacji Usługi.

2. DZIAŁANIA POMYSŁODAWCY

2.1 Pomysłodawca udostępni Użytkownikowi TCC Deklarację Uczestnictwa, którą Użytkownik TCC ma prawo wypełnić - w razie zainteresowania wzięciem Udziału w Projekcie - danymi swojego przedsiębiorstwa oraz szczegółami dotyczącymi pojazdów, na których Plandeki miałyby zostać zamontowane.

2.2. Pomysłodawca ustali w drodze obsługi telefonicznej i mailowej Użytkowników TCC, a także na podstawie Deklaracji, o której mowa w punkcie poprzednim dane niezbędne do oszacowania ceny wykonania Usługi, w tym ilość zamawianych Plandek oraz wymiary posiadanych pojazdów, na których Plandeki miałyby zostać zamontowane. Pomysłodawca ustali na tej podstawie z Producentem przewidywaną cenę realizacji przez Producenta Umowy indywidualnej i przekaże taką poglądową informację Użytkownikowi TCC.

2.3 Po otrzymaniu wypełnionej i podpisanej przez Użytkownika TCC Deklaracji Uczestnictwa, Pomysłodawca przekaże ją niezwłocznie Producentowi.

2.4 Wypełnienie, podpisanie i przekazanie Pomysłodawcy przez Użytkownika TCC Deklaracji Uczestnictwa nie powoduje powstania po stronie Użytkownika TCC jakiegokolwiek obowiązku zawarcia z Producentem Umowy indywidualnej.

2.5 Producent przejmie obsługę Użytkownika TCC od momentu wskazanego w pkt 2.3. w celu ustalenia z Użytkownikiem warunków Umowy indywidualnej, w szczególności terminów na wykonanie pomiarów i montażu Plandek oraz ceny. Umowa będzie obowiązywała Użytkownika TCC i Producenta od momentu jej podpisania.

3. USŁUGA

3.1 Usługa, na którą Użytkownik TCC będzie mógł umówić się indywidualnie z Producentem obejmuje w szczególności dokładny pomiar pojazdu, produkcję, dostawę oraz montaż Plandeki, a także oklejenie tylnych drzwi Naklejkami, o ile specyfika pojazdu na to zezwala. Pozostałe prawa i obowiązki stron będzie regulowała Umowa indywidualna.

3.2 Użytkownik ma prawo dostarczyć Producentowi logotyp swojego przedsiębiorstwa w celu jego naniesienia na plandekę lub - w postaci naklejki - na tylne drzwi pojazdu. O ile Producent i Użytkownik TCC nie umówią się inaczej, Usługa obejmuje naniesienie logotypu Użytkownika TCC w kolorze białym.

3.3 Użytkownik TCC ma prawo zrezygnować z nowego Osprzętu i dostarczyć Producentowi osprzęt dotychczas przez siebie używany.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POMYSŁODAWCY

4.1 Pomysłodawca jako niebędący stroną Usługi nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Producenta, zapłaty ceny za Usługę przez Użytkowników TCC, ani też z tytułu utraconych korzyści Użytkowników TCC lub Producenta. Jednocześnie Pomysłodawca deklaruje, iż użyje wszelkich dostępnych mu narzędzi oddziaływania na Użytkownika TCC w celu zobligowania Użytkownika do zapłaty faktur, wystawionych przez Producenta, wobec których Użytkownik nie dotrzymuje terminu płatności.

4.2 Wyłącza się odpowiedzialność Pomysłodawcy w razie podania przez Użytkowników TCC na etapie przeprowadzania konsultacji i sporządzania przez Użytkownika Deklaracji błędnych danych o wymiarach pojazdów, od których uzależniona jest wycena Usługi.

4.3 Odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń Użytkowników TCC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi spoczywa na Producencie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie: www.plandeki.trans.eu/elite/

5.2 Pomysłodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW, o której mowa w pkt 5.1.

5.3 Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.plandeki.trans.eu/elite/ lub Deklaracji Uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i logotypu Użytkownika TCC w akcjach promocyjnych związanych z Projektem, prowadzonych przez Logintrans sp. z o.o.

5.4 Pomysłodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie strony internetowej www.plandeki.trans.eu/elite/ wynikłe z przyczyn niezależnych od Pomysłodawcy.

Zamknij

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej: www.trans.eu/pl/lp/eliteA. Zgoda dotyczy przetwarzania danych w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym oraz wynikającym z przekazanych przez Użytkownika informacji i dokumentów w celu przedstawienia jemu korzyści płynących ze współpracy Pomysłodawcy Projektu oraz Producenta Plandek, której szczegóły opisuje Regulamin (zamieszczony na stronie www.trans.eu/pl/lp/eliteA), polegającej w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom Systemu Trans.eu posiadającym certyfikat "TCC" nabycia nowych plandek w konkurencyjnych cenach. Ponadto, zgoda uprawnia Pomysłodawcę Projektu do przesyłania Użytkownikom materiałów informacyjnych i przekazywania ich danych podmiotom z nim współpracującym przy realizacji ww. celów.

Zamknij

ADMINISTRATOR

Logintrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, ul. Chabrowa 4 (52-200 Wrocław 65), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000162430, NIP: 8942764658, REGON: 932920615 (zwana dalej "Pomysłodawcą Projektu"). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące z Pomysłodawcą Projektu związanego z umożliwieniem Użytkownikom Systemu Trans.eu posiadającym certyfikat "TCC" nabycie nowych plandek w korzystnych cenach, w szczególności przez Rolplan Sp. z o.o. z siedzibą w Kleczewie, adres: ul. Leśna 65, 62-540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000245106, NIP: 665-276-69-26.

Zamknij