Wygraj film promujący Twoją firmę w Europie

 
 

Weź udział w konkursie! Głowna nagroda to film reklamowy, którego twarzą będzie Twoja firma.

 
 

Na pozostałych zwycięzców czekają wywiady, artykuły w mediach i zestawy gadżetów transportowych.

Formularz zgłoszeniowy:

Co należy zrobić, aby wygrać w konkursie:

 

posiadać lub zdobyć Certyfikat TCC

 

zamów największą liczbę plandek Polish Carriers Elite

 

realizować zlecenia nowoczesnymi ciężarówkami (Euro5 lub nowsze)

 

otrzymać minimum 50 pozytywnych ocen przewoźnika w Systemie Trans.eu

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ "Konkurs na twarz akcji Polish Carrier Elite"

1.DEFINICJE
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu, zamieszczony na stronie internetowej www.plandeki.trans.eu/konkurs/, określający zasady i warunki uczestnictwa Konkursu, zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem, a także prawa i obowiązku Organizatora, jak również prawa i obowiązku Uczestników;

Konkurs – konkurs pod nazwą "Konkurs na twarz akcji Polish Carrier Elite", organizowany przez Organizatora, którego zasady zostały określone w niniejszym Regulaminie;

Organizator – Logintrans spółka z ograniczoną z siedzibą w Wysokiej (52-200 Wrocław 65) przy ul. Chabrowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162430, posiadająca NIP: 8942764658;

Uczestnik – Użytkownik Systemu Trans.eu, wyróżniony znakiem jakości w transporcie – Trans.eu Certified Carrier (dalej: "Certyfikatem TCC"), który nabędzie od Producenta minimum jedną Plandekę w ramach programu "Plandeki Polish Carrier Elite";

Producent – wykonawca Plandek, tj. Rolplan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleczewie, adres: ul. Leśna 65, 62-540 Kleczew, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000245106, posiadająca NIP: 665-276-69-26;

Plandeka – plandeka zakupiona przez Uczestnika u Producenta, na podstawie programu "Plandeki Polish Carrier Elite", którego regulamin znajduje się na stronie internetowej: http://trans.eu/pl/lp/eliteA ;

System Trans.eu – internetowa platforma wymiany informacji o wolnych ładunkach i pojazdach ciężarowych, której administratorem jest Organizator,

Zwycięzca – Uczestnik, który nabędzie największą ilość Plandek spośród wszystkich Uczestników biorących udział w Konkursie,

Laureat – Uczestnik, który nabędzie największą ilość Plandek spośród pozostałych Uczestników biorących udział w Konkursie, mniejszą jednak niż Zwycięzca; Organizator przewiduje wyłonienie 4 (czterech) Laureatów,

Deklaracja Uczestnictwa – dokument będący obowiązkowym elementem procesu prowadzącego do nabycia Plandeki u Producenta, wypełniany przez Uczestnika danymi obejmującymi m. in. wskazanie liczby Plandek, które zamierza nabyć u Producenta, podpisywany i przekazywany przez Uczestnika Organizatorowi; stanowi podstawę wyłonienia Zwycięzcy i Laureatów Konkursu.

2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2.Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 marca 2015 r. i trwa do 3 kwietnia 2015 r.

3.OGÓLNE ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1.Do udziału w Konkursie mogą przystąpić Uczestnicy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a)posiadają Certyfikat TCC,
b)zdobyli minimum 50 pozytywnych komentarzy w Systemie Trans.eu,
c)dysponują pojazdami spełniającymi wymogi normy Euro 5 lub nowszej,
d)nabędą co najmniej jedną Plandekę, który to zamiar potwierdzą w składanej na rzecz Organizatora i Producenta Deklaracji Uczestnictwa.

3.2.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie w celu ubiegania się o Nagrodę główną jest nabycie co najmniej 40 Plandek.

3.3.Zgłoszenie do Konkursu następuje w drodze wypełnienia przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu Deklaracji Uczestnictwa. Podpisanie Deklaracji i złożenie jej u Organizatora uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie, bez względu na termin podpisania umowy indywidualnej pomiędzy Uczestnikiem a Producentem, z zastrzeżeniem pkt 4.7-4.9.

3.4.Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, niezależnie od ilości składanych Deklaracji Uczestnictwa lub podpisanych umów indywidualnych z Producentem oraz okresu, w którym nastąpi faktyczne nabycie Plandek. Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

4.NAGRODA GŁÓWNA

4.1.Nagrodą główną w Konkursie jest montaż filmu reklamowego, promującego program "Plandeki Polish Carrier Elite" oraz przedsiębiorstwo Zwycięzcy, w którym zostanie wykorzystany wizerunek Uczestnika w rozumieniu składników jego przedsiębiorstwa, w szczególności logotyp, znaki towarowe, ruchomości oraz nieruchomości.

4.2.Zwycięzcą Konkursu jest Uczestnik, który nabędzie największą ilość Plandek spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu Uczestników, nie mniej jednak niż 40 Plandek.

4.3.W przypadku braku możliwości jednoznacznego wyłonienia Zwycięzcy z powodu zgłoszenia do Konkursu większej ilości Uczestników spełniających wymogi zawarte w punkcie poprzednim, z których każdy zamówi taką samą ilość Plandek, o zwycięstwie zadecyduje ilość posiadanych przez tych Uczestników pozytywnych komentarzy w Systemie Trans.eu, a w razie posiadania przez jednego z omawianych Uczestników komentarzy negatywnych – zadecyduje porównanie stosunku proporcji komentarzy pozytywnych do komentarzy negatywnych.

4.4.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.05.2015 r. na stronie internetowej: www.plandeki.trans.eu/konkurs/ Ponadto, Organizator powiadomi Zwycięzcę o wynikach Konkursu w drodze wiadomości wysłanej bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Zwycięzcy podany w wypełnionej przez niego Deklaracji Uczestnictwa.

4.5.Produkcja filmu rozpocznie się w maju 2015 r.

4.6.Zwycięzca ma prawo wglądu w proces realizacji filmu, a także prawo do autoryzacji przed jego publikacją.

4.7.Brak zawarcia umowy indywidualnej pomiędzy Zwycięzcą a Producentem – do czasu rozpoczęcia produkcji filmu, o którym mowa w punkcie 4.5 – na wykonanie Plandek w liczbie obejmującej co najmniej ilość zgłoszoną przez Zwycięzcę w Deklaracji Uczestnictwa, powoduje utratę praw Zwycięzcy do Nagrody głównej. Uprawnienia do Nagrody Głównej przechodzą automatycznie na kolejnego Uczestnika, który spełnia wymogi określone w pkt 3 i 4.

4.8.Zwycięzca przekaże na rzecz Organizatora stosowne oświadczenia w przedmiocie udzielenia bezpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku jego przedsiębiorstwa oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie ze składników jego przedsiębiorstwa w celu realizacji Nagrody głównej.

4.9.Brak spełnienia przez Zwycięzcę zobowiązania określonego w pkt 4.8 jest równoznaczny w skutkach z brakiem zawarcia umowy indywidualnej, o którym mowa w pkt 4.7.

5.POZOSTAŁE NAGRODY

5.1.Pozostałymi nagrodami w Konkursie są:
a)wywiad z Laureatem publikowany w mediach transportowych współpracujących z Organizatorem (II miejsce);
b)artykuł opisujący Laureata i jego działalność, publikowany w newsach Systemu Trans.eu oraz kanałach typu social mediach (np. Facebook, Twitter), administrowanych przez Organizatora (III miejsce);
c)profesjonalne konto na portalu TransPlace, promujące Laureata (IV miejsce);
d)gadżety transportowe (V miejsce).

5.2.Laureatami Konkursu są Uczestnicy, którzy nabędą największą ilość Plandek spośród pozostałych Uczestników biorących udział w Konkursie, mniejszą jednak niż Zwycięzca albo taką samą ilość, lecz przegrywających ze Zwycięzcą w oparciu o wynik porównania ilości pozytywnych komentarzy bądź proporcji komentarzy pozytywnych i negatywnych.

5.3.Nagrody za zdobycie II, III, IV i V miejsca przyznawane są stosownie do ilości nabytych Plandek, z zastrzeżeniem odpowiedniego wykorzystania zasady wskazanej w pkt 4.3 - o ile dwóch lub więcej Laureatów nabędzie taką samą ilość Plandek.

5.4.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie i w sposób wskazany w pkt 4.4.

5.5.Realizacja Nagród opisanych w pkt 5.1 a-c nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia wyłonienia Laureatów. Nagrody opisane w pkt 5.1 d zostaną przekazane Laureatowi w terminie 1 miesiąca na adres podany przez niego w Deklaracji Uczestnictwa.

5.6.Laureat przekaże na rzecz Organizatora stosowne oświadczenia w przedmiocie udzielenia bezpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku jego przedsiębiorstwa oraz inne deklaracje konieczne w celu realizacji Nagród.

5.7.Treść postanowień zawartych w pkt 4.6-4.9 stosuje się odpowiednio.

6.ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA

6.1.Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

6.2.W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wartość Nagrody powoduje powstanie obowiązku podatkowego, Organizator Konkursu przyzna dodatkową nagrodę pieniężną, stanowiącą równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od tej Nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona Zwycięzcy lub Laureatowi Konkursu, lecz odprowadzona przez Organizatora Konkursu jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator Konkursu.

6.3.W przypadku opisanym w ust. 6.2 Zwycięzca i Laureat zobowiązany jest podać dane umożliwiające złożenie deklaracji PIT-8AR, w celu odprowadzenia należnego podatku przez Organizatora Konkursu. Przekazanie danych Organizatorowi Konkursu przez Zwycięzcę, jak również przez Laureata stanowi warunek otrzymania Nagrody.

6.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

6.5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru/wydania Nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu

6.6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6.7.Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród, ani nie udziela gwarancji ich jakości.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7.2.Akceptując treść Regulaminu i biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia Zwycięzcy i Laureatów oraz wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników związanych z realizacją Nagród, a także w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom i podmiotom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału i otrzymania nagrody w Konkursie.

7.3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. O wszelkich zmianach Organizator będzie informować na stronie internetowej www.plandeki.trans.eu/konkurs/

7.4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności na awarie strony internetowej, na której zamieszczono Regulamin, wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

7.5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

Zamknij

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej: www.plandeki.trans.eu/konkurs/ Zgoda dotyczy przetwarzania danych w zakresie wynikającym z przekazanych przez Uczestnika Konkursu informacji i dokumentów w celu zgłoszenia jego udziału w Konkursie, organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia Zwycięzcy i Laureatów oraz wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników związanych z realizacją Nagród, a także w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora.

Zamknij

ADMINISTRATOR

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej: www.plandeki.trans.eu/konkurs/ Zgoda dotyczy przetwarzania danych w zakresie wynikającym z przekazanych przez Uczestnika Konkursu informacji i dokumentów w celu zgłoszenia jego udziału w Konkursie, organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia Zwycięzcy i Laureatów oraz wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników związanych z realizacją Nagród, a także w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora.

Zamknij